You are here

Vizsga anyagok

1. dan vizsgaanyaga: 

Kihon waza

Jodanuke
Gedanbarai
Sotoharaiuke
Uchiharaiuke
Shutouke
Moroteuke
Kakete
Juntsuki
Gyakutsuki
Kette juntsuki
Kette gyakutsuki
Kette juntsuki no tsukomi
Kette gyakutsuki no tsukomi
Tobikomitsuik
Nagashitsuki
Maegeri
Fumikomi
Mawashigeri
Sokuto
Ushirogeri

Renraku waza

Kata

Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanshi
Ku Shanku
Bassai

Ju Ippon Kumite (2x)

Kizamitsuki
Gyakutsuki
Maegeri
Sokuto
Mawashigeri
Ushirogeri

Kihon Kumite

Ipponme
Nihonme
Sanbonme
Yonhonme

Temashiwari

1x seikentsuki

Jiyu Kumite

1. kyu vizsgaanyaga: 

Kihon waza

Jodanuke
Gedanbarai
Sotoharaiuke
Uchiharaiuke
Shutouke
Moroteuke
Kakete
Juntsuki
Gyakutsuki
Kette juntsuki
Kette gyakutsuki
Kette juntsuki no tsukomi
Kette gyakutsuki no tsukomi
Tobikomitsuik
Nagashitsuki
Maegeri
Fumikomi
Mawashigeri
Sokuto
Ushirogeri

Renraku waza

Zenshintsuki-Gyakutsuki-Surikomi mawashigeri jodan
Surikomi maegeri-Nagashitsuki-Gyakutsuki
Maegeri-Mawashigeri-Ushirogeri

Kata

Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanshi
Ku Shanku

 

Ju Ippon Kumite (2x)

Kizamitsuki
Gyakutsuki
Maegeri
Sokuto
Mawashigeri
Ushirogeri

Kihon Kumite

Ipponme
Nihonme
Sanbonme
Yonhonme

Jiyu Kumite

2. kyu vizsgaanyaga: 
Kihon waza
Jodanuke
Gedanbarai
Sotoharaiuke
Uchiharaiuke
Shutouke
Moroteuke
Kakete
Juntsuki
Gyakutsuki
Kette juntsuki
Kette gyakutsuki
Kette juntsuki no tsukomi
Kette gyakutsuki no tsukomi
Tobikomitsuik
Nagashitsuki
Maegeri
Fumikomi
Mawashigeri
Sokuto
Ushirogeri
Renraku waza
Zenshintsuki-Gyakutsuki-Surikomi mawashigeri jodan
Surikomi maegeri-Nagashitsuki-Gyakutsuki
Maegeri-Mawashigeri-Ushirogeri

Kata
Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanshi

Ju Ippon Kumite (2x)
Kizamitsuki
Gyakutsuki
Maegeri
Sokuto
Mawashigeri

Kihon Kumite
Ipponme
Nihonme
Sanbonme

Jiyu Kumite

3. kyu vizsgaanyaga: 
Kihon waza
Jodanuke
Gedanbarai
Sotoharaiuke
Uchiharaiuke
Shutouke
Moroteuke
Kakete
Juntsuki
Gyakutsuki
Kette juntsuki
Kette gyakutsuki
Kette juntsuki no tsukomi
Kette gyakutsuki no tsukomi
Tobikomitsuik
Nagashitsuki
Maegeri
Fumikomi
Mawashigeri
Sokuto
Ushirogeri

Renraku waza
Zenshintsuki-Gyakutsuki-Surikomi mawashigeri jodan
Surikomi maegeri-Nagashitsuki-Gyakutsuki
Maegeri-Mawashigeri-Ushirogeri

Kata

Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan

 

Ju Ippon Kumite (2x)
Kizamitsuki
Gyakutsuki
Maegeri
Sokuto

Kihon Kumite

Ipponme
Nihonme

Jiyu Kumite

4. kyu vizsgaanyaga: 

Kihon waza

Jodanuke
Gedanbarai
Sotoharaiuke
Uchiharaiuke
Shutouke
Moroteuke
Kakete
Juntsuki
Gyakutsuki
Juntsuki no tsukomi
Gyakutsuki no tsukomi
Tobikomutsuki
Maegeri
Fumikomi
Mawashigeri
Sokotu
Ushirogeri

Renraku waza

Maegeri-Gyakutsuki-Surikomi mawashigeri
Zenshintsuki-Gyakutsuki-Surikomi maegeri
Mawashigeri-Ushirogeri-Gyakutsuki

Kata

Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan

 

Ju Ippon Kumite (2x)

Kizamitsuki
Gyakutsuki
Maegeri
Sokuto

Jiyu Kumite

5. kyu vizsgaanyaga: 

Kihon waza

Jodanuke
Gedanbarai
Sotoharaiuke
Uchiharaiuke
Shutouke
Moroteuke
Juntsuki
Gyakutsuki
Juntsuki no tsukomi
Gyakutsuki no tsukomi
Maegeri
Fumikomi
Mawashigeri
Sokotu

Renraku waza

Surikomi maegeri-Mawashigeri-Gyakutsuki
Sokuto-Gyakutsuki
Zensintsuki-Gyakutsuki

Kata

Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan

 

Ju Ippon Kumite (2x)

Kizamitsuki
Gyakutsuki
Maegeri

Jiyu Kumite

6. kyu vizsgaanyaga: 

Kihon waza

Jodanuke
Gedanbarai
Sotoharaiuke
Uchiharaiuke
Shutouke
Juntsuki
Gyakutsuki
Juntsuki no tsukomi
Maegeri
Fumikomi
Mawashigeri
Sokotu

Renraku waza

Maegeri-Mawashigeri-Gyakutsuki
Surikomi maegeri-Sokuto-Gyakutsuki
Surikomi mawashigeri-Gyakutsuki

Kata

Pinan Nidan
Pinan Shodan

 

Ju Ippon Kumite (2x)

Kizamitsuki
Gyakutsuki
Maegeri

7. kyu vizsgaanyaga: 

Kihon waza

Jodanuke
Gedanbarai
Sotoharaiuke
Uchiharaiuke
Shutouke
Juntsuki
Gyakutsuki
Juntsuki no tsukomi
Maegeri
Fumikomi
Mawashigeri

Renraku waza

Maegeri-mawashigeri
Kizamitsuki-gyakutsuki
Maegeri-mawashigeri-gyakutsuki

Kata

Pinan Nidan

 

 

8. kyu vizsgaanyaga: 

Kihon waza

Jodanuke
Gedanbarai
Juntsuki
Gyakutsuki
Maegeri
Fumikomi

Renraku waza

Maegeri-kizamitsuki
Maegeri-gyakutsuki
Surikomi maegeri-kizamitsuki
Surikomi maegeri-gyakutsuki